Global Vendors Training

Home > > 전체교육일정

Redhat
(일정이 없는 과정은 On-Demand로 진행되는 과정입니다. 문의사항이 있으시면 연락주세요. (education@gkn.co.kr/02-783-1188))     

교육일정
과목명 기간 수강료 7월 8월 9월 10월 11월 12월
  Red Hat Linux
5 1,250,000원 151923211816
3 hours 420,000원 12/19
26
2/9
30
6/20
27
18/251/15
22
6/13
20
4 1,620,000원 2228
5 1,830,000원 2228
4 1,620,000원 26149
4 hours 420,000원 301813
4 1,800,000원 225
5 2,010,000원 2/225
4 1,620,000원
4 hours 420,000원
3 hours 420,000원 629
4 1,800,000원
4 hours 420,000원
4 1,620,000원
4hours 420,000원
4 1,620,000원
3 960,000원
4 1,400,000원
5 1,610,000원
3 1,215,000원 1123023
5 1,600,000원
6 1,810,000원
5 1,750,000원
6 1,960,000원
4hours 462,000원
4hours 420,000원 23208
3Hours 420,000원
  Red Hat Storage
3 1,350,000원 127
3 hours 420,000원 308
3 hours 420,000원 1611
4 1,280,000원 264
  OpenStack
5 1,250,000원 1519219
4 1,400,000원 293025
5 1,610,000원 2925
4 1,400,000원 87
3 hours 420,000원 12
4 hours 420,000원 2
  OpenShift
4 1,400,000원
4 1,050,000원
3 700,000원
5 1,400,000원
10 4,825,000원
3 hours 420,000원 457
5 2,200,000원
10 4,825,000원
3 1,050,000원
3 1,050,000원
3Hours 420,000원
5 1,750,000원
4 1,400,000원
3 1,050,000원
4 1,400,000원
  MiddleWare
4 hours 420,000원 222
3 hours 420,000원 1225
2.5 hours 420,000원 262015
4 1,200,000원
5 1,250,000원
4 1,000,000원
3 900,000원
  Automation
4 1,400,000원
4 hours 420,000원
2 700,000원 1211
4 1,400,000원
4 1,400,000원
4 1,400,000원 3023
5 2,025,000원