Global Vendors Training

Home > > 전체교육일정

Redhat
(일정이 없는 과정은 On-Demand로 진행되는 과정입니다. 문의사항이 있으시면 연락주세요. (education@gkn.co.kr/02-783-1188))     

교육일정
과목명 기간 수강료 1월 2월 3월 4월 5월 6월
  Automation
4 1,400,000원 110
4 hours 420,000원 514
4 1,400,000원 2921
4 1,400,000원 2214
5 2,025,000원 1583/3128
  MiddleWare
4 hours 420,000원
2.5 hours 420,000원
5 1,250,000원 258267
4 1,000,000원 1126
3 900,000원 223
  OpenShift
4 1,400,000원 214
3 1,050,000원
2 700,000원
4 1,400,000원
10 4,825,000원
3 hours 420,000원
5 2,200,000원 12224
10 4,825,000원 124
3 1,050,000원 1517
3 1,050,000원 17
3Hours 420,000원
5 1,750,000원 181515191714
4 1,400,000원 1127
3 1,050,000원 2231
  OpenStack
5 1,250,000원 4115107
4 1,400,000원 221931
5 1,610,000원 221931
4 1,400,000원 83
3 hours 420,000원
4 hours 420,000원 26234
  Red Hat Linux
5 1,250,000원 181515191714
3 hours 420,000원
4 1,620,000원 1524
5 1,830,000원 1524
3 hours 462,000원
4 1,620,000원 1531
4 1,800,000원 22628
5 2,010,000원
4 1,620,000원 2917
4 hours 420,000원
3 hours 420,000원 30
4 1,800,000원 183
4 hours 420,000원
4 1,620,000원 227
4hours 420,000원
4 1,620,000원 110
4 1,400,000원 25812177
5 1,610,000원 258127
3 1,215,000원 18521
5 1,600,000원 4222924
6 1,810,000원 4222924
5 1,750,000원 111515121014
6 1,960,000원 111515121014
4hours 462,000원
4hours 420,000원 29121611
3Hours 420,000원